Teletechnika

Teletechnika jest dziedziną łączącą zarządzanie, sterowanie i utrzymanie sieci, urządzeń i systemów teletechnicznych służących telekomunikacji. Gałęzią teletechniki o istotnym znaczeniu są systemy alarmowe, które zintegrowane w jeden system pozwalają kontrolować bezpieczeństwo budynku oraz jego użytkowników. Zadaniem instalacji teletechnicznej jest również podniesienie standardu budynku oraz umożliwienie automatyzacji sterowania instalacją elektryczną.

Elsa oferuje usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa, integracji i serwisu systemów teletechnicznych, na które składają się:

Kontrola dostępu i system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) - zadaniem systemu jest wykrywanie i zgłaszanie zagrożenia wywołanego obecnością niepożądanych osób na terenie obiektu. Zastosowanie systemu SSWiN znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, pozwala również na ochronę mienia i danych znajdujących się w obrębie objętych działaniem systemu pomieszczeń.

Telewizja dozorowa CCTV (kamery) - tworzona jest przez jedną do kilkuset kamer przemysłowych służących do obserwacji terenu, rejestracji obrazu oraz mogących współpracować z systemami alarmowymi, których zadaniem jest zgłaszanie wtargnięcia na obiekt.

Systemy domofonowe/interkomowe - proste systemy kontroli dostępu, popularne zwłaszcza w obiektach mieszkalnych. Systemy domofonowe są również wykorzystywane do nadzoru i kontrolowania przepływu osób na określonym terenie.

Systemy przyzywowe - znajdują zastosowanie przede wszystkim w obiektach, w których sprawowana jest opieka nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, takich jak szpitale i domy opieki, ale także w hotelach, aresztach i zakładach karnych.

Okablowanie strukturalne oraz urządzenia sieciowe (LAN) - pozwala na korzystanie z tych samych urządzeń i aplikacji wielu użytkownikom jednocześnie. Prawidłowo utworzona sieć LAN pozwala na bezpieczną transmisję danych, przesyłanie głosu i obrazu, oraz dostęp (także zdalny) do wspólnych aplikacji i serwerów pocztowych.

Telefonia VoIP - nowoczesne rozwiązanie telekomunikacyjne, wykorzystujące sieci komputerowe do przekształcania i przesyłania dźwięku. Do prowadzenia rozmów przy pomocy telefonii VoIP niezbędny jest dostęp do internetu.

Identyfikacja biometryczna - system kontroli dostępu bazujący na unikalności cech fizycznych organizmu, takich jak na przykład wygląd tęczówki oka, układ linii papilarnych czy naczyń krwionośnych palca. Jest to najskuteczniejsza metoda weryfikacji tożsamości.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) i systemy ppoż. (SAP/SSP) - dźwiękowe systemy ostrzegawcze to zrozumiałe, słowne komunikaty ostrzegawcze pozwalające na sprawne poinformowanie przebywających w budynku osób o zaistniałym niebezpieczeństwie. Współpracują one z systemami przeciwpożarowymi, umożliwiając sprawną i bezpieczną ewakuację z obszaru zagrożenia. Systemy przeciwpożarowe pozwalają na wykrycie pożaru w możliwie wczesnym jego stadium. Informacja o pożarze przekazywana jest do jednostki Straży Pożarnej lub do stacji monitorującej.